Vedtægter godkendt på generalforsamling 20.4.2022

§1:
Foreningens navn er Randers Jaycetter Foreningen har hjemsted i Randers Kommune.
 
§2:
Foreningens formål er at samle kvinder, for gennem fælles aktiviteter at øge det enkelte medlems indsigt i kulturelle, politiske, sociale og beslægtede samfundsproblemer.
 
§3:
Som medlem kan optages kvinder, der er fyldt 20 år. Det er en betingelse for optagelse, at den foreslåede er indstillet på at yde en aktiv indsats for foreningen i tråd med dennes formål.
 
Forslag til nye medlemmer tilstiles medlemskomiteen, som inviterer gæsten til et introduktionsmøde, og derefter til 3 ordinære møder som foreningens gæst.
På 3. mødeaften vil den endelige optagelse finde sted. Dog skal man for at kunne blive optaget have deltaget i 3 møder inden for en periode af 6 møder.
 
En udsædvanlig udvidelse af medlemstallet skal godkendes på en generalforsamling.
 
§4:
Udmeldelse kan kun ske skriftligt.
 
Medlemmer der udebliver uden rettidigt afbud fra et medlemsmøde, pålægges at betale deltagergebyr + 25 kr. Ved 2. og efterfølgende rykkere pålægges endnu 25 kr. pr. rykker.
 
Medlemmer der uden afbud udebliver fra medlemsmøder i mere end 3 på hinanden følgende møder, som medlemmer der er i kontigent-restance i mere end 3 måneder, kan af bestryrelsen fratages medlemsskabet.
 
 
§5:
Årskontigent på 1.000 kr. er fastsat af generalforsamlingen og betales 1 gang årligt senest den 1. februar.
 
Inden 1. februar blive udsendt en reminder pr. mail til alle omkring betaling af kontingent. 
Betales kontingent ikke til tiden, vil der blive pålagt kr. 50,00 i gebyr pr. rykker, der fremsendes efterfølgende.
 
 
Såfremt der ikke er indbetalt kontingent inden generealforsamlingen, kan man som medlem ikke deltage i denne.
Nye medlemmer betaler 100 kr. pr. måned indtil 1. februar.
 
 
§6:
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært holdes i april måned. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter motiveret krav herom, og bør da finde sted inden 30 dage.
 
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel.
 
Forslag, der ønskes sat på dagsordenen til ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før ordinær generalforsamling.
 
§7:
Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende dagsorden:
 
a. Valg af dirigent
b. Formandens beretning
c. Gennemgang og godkendelse af regnskab v/kasseren
d. Forslag til kontingent og budget v/kasseren
e. Drøftelse af medlemstallet for den kommende sæson
f. Indkomne forslag
g. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år.  Bestyrelsesmedlemmet bestrider den samme post i 2 år.
h. Valg af 1 revisor samt 1 suppleant
i. Drøftelse af aktiviteter for den kommende sæson
j. Eventuelt
 
§8:
Valg sker ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages en omstemning, og såfremt stemmerne på ny står lige, træffes en endelig afgørelse ved lodtrækning.
 
Andre vedtagelser, bortset fra vedtægtsændringer, sker ved almindeligt stemmeflertal. Om vedtægtsændringer og forslag om foreningens opløsning – se hhv. §11 og §14.
 
§9:
Bestyrelsen består af 4 medlemmer.
Valg sker for 2 år og besættes med halvdelen hvert år.Genvalg kan ikke finde sted.
 
Bestyrelsen supplerer sig med sidste års formand, der fungerer som hjælper i et år.
 
Herudover kan bestyrelsen beslutte at supplere sig blandt medlemmerne med henblik på løsning af særlige opgaver.
 
Nyvalg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter sker på den ordinære generalforsamling.
 
§10:
Bestyrelsen skal afholde regelmæssige møder, og er ansvarlig for at der i foreningen afholdes medlemsmøder 1 gang om måneden i perioden fra 1. august til 31. maj.
 
Emnevalget skal så vidt muligt afspejle foreningens formål.
 
§11:
Til ændring af vedtægterne kræves, at 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.
 
Ændringsforslag skal være fremsendt til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 
§12:
Regnskabsåret går fra d. 1. april til 31. marts.
 
§13: 
Revisoren vælges for 1 år. Genvalg kan ikke finde sted
  
§14:
Foreningen opløses, hvis medlemstallet falder til under 10 eller efter vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer på 2 ekstraordinære generalforsamlinger, indkaldt med dette formål, og med mindst 2 måneders varsel.
 
§15:
Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 18. april 2007 og træder i kraft d. 18. april 2007. Vedtægtsændringer til §3 samt §6 vedtaget den 22. april 2008.
 
Redigeret d. 5. maj 1996, 16. april 1997, 15. april 1999, 25. maj 2009, 17. april 2013, 12. april 2016, 25. april 2017, 12. april 2018.
Randers Jaycetter